Blog Single

Mehter Duası


EYYAM-I ÂDİYE GÜLBANKI:
“Allah Allah,
Celil-ü Cebbâr,
Muînü’s-Settâr,
Hâlik'ül-leyli ve’n-nehâr, lâyezâl, zü'l-Celâl, birdir Allah, O'nun birliğine.
Hâtemü'l- Enbiya, Peygamberimiz Cenâb-ı Ahmed- i Mahmûd-u Muhammed Mustafa (bu anda bütün efrad, elleri göğüslerinde olduğu halde eğilip salavât getirirler). Âl-i evlâd-ı resûl-i müctebâ, imdad-ı ruhaniyyetine.
Pîrân, mürşidîn, aşıkîn, kurragerîn, vasılîn, hamele-i Kur'an, güzeştegân-ı ehl-i iman,
Ebu'l-feth ve’l meğazi Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin ervahına ve avn-u inâyetine,
Bilcümle âlem-i islamın necât, saadet ve selametine.
Devletimizin bekâ-u temâdisine.
Ordularımızın devam-ı muzafferiyyetine.
Pîrler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine, devrânına Hûûû diyelim. (Bu anda bütün takım davulları, zilleri şiddetle vurarak "Hû çekerler". Sonunda üç defa kös vurması veya gülbankçının "Allah Allah" demesiyle dururlar.)
Eli kan, kılıncı kan.
Sinesi üryân, ciğeri püryân.
Meydan-ı şehâdette Allah yoluna revân.
Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan.
Adüvden korkmadık, korkmayız hiç bir zaman.
Kur’anda zafer vaad ediyor Hazret-i Yezdân.
Uğrun açık olsun ey Serdar-ı Mücahid.
Hüdâ, kılıncın keskin eylesin, ömrünü gün gibi bedîd.
Fahr-i âlemi hoşnud ettin. Hak gaza-yı ekberin etsün mübarek ve saîd…”

MEHTER HAKKINDA HERŞEY